Loading...
Lösningar 2018-07-16T12:34:14+00:00

Bergvärme

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Årsvärmefaktorn* (SCOP) är hög, upp till 3,9 för hus med ett radiatorsystem och upp till hela 4,9 för hus med vattenburen golvvärme. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Systembeskrivning

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Fördelar

Vanligaste typen av värmepumpinstallation i Sverige vilket ger ett brett utbud av värmepumpar.
Mycket driftsäkert system med bra livslängd.
Nackdelar
Systemet medför ganska stora kostnader för borrning. Dock ska man veta att borran kommer väl till pass igen när första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt

 • Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner).
 • Borrhålet får inte vara underdimensionerat, då hålet riskerar att bli för kallt.
 • Vid flera borrhål är rekommenderat avstånd mellan hål minst 20 meter.

Allmänt

Tillståndsplikt.

*Årsvärmefaktorn är förhållandet mellan hur mycket el värmepumpen förbrukar och hur mycket värme den ger.

Frånluftvärmpump

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem. En frånluftvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Systembeskrivning

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, d.v.s. den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. Då luften har passerat värmepumpen finns högteknologiska invertervärmepumpar som kan sänka lufttemperaturen ned till -15°C.

Fördelar

 • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
 • Vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
 • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Nackdelar

 • I hus med en hög energiförbrukning får man en lägre energibesparing än med ex. bergvärme, jordvärme, etc. Dock kan man med en inverter frånluftsvärmepump i många fall erhålla en likartad besparing.
 • I äldre hus som saknar kanalsystem för frånluft behöver man bygga nya sådana.

Viktigt

Ventilationsinjusteringen måste utföras på korrekt sätt. I annat fall äventyras värmepumpens funktion, alternativt fås en onödigt hög energiförbrukning. Av samma anledning måste värmepumpens inbyggda luftfilter rengöras regelbundet.

Allmänt

Har varit den klart dominerande typen av värmeapparat i nybyggnation sedan början på 80-talet.

Luft-Vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten.

Det är en förhållandevis billig investering.

Systembeskrivning

En luft/vatten-värmepump utvinner sin energi ur utomhusluft genom att luft via en eller flera fläktar blåses igenom värmepumpens kondensorbatteri – dvs. hela värmepumpen placeras oftast utomhus. Det förekommer även värmepumpar som har värmepumpen inne, och ett så kallat kylbord utomhus.

Fördelar

 • Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalité även på den minsta tomt.
 • Oftast lägre totalkostnad än exempelvis med bergvärme och ytjordvärmepump.
 • Fördel vid poolvärmning på höst, vår och sommar.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Ofta körs radiatorvatten ut ur huset till värmepumpen vilket kan vara ett problem vid låga temperaturer.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Allmänt

Tillståndsplikt vissa kommuner.

Luft-Luftvärmepump

Komfortvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direktvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Byggnaden tillförs inte utomhusluft, så ventilationen måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare.

Systembeskrivning

Luft/luft-värmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller flera fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade inomhus. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

 • Till skillnad från andra värmepumpsystem ger denna typ inte bara billig energi utan även klimatförbättringar inomhus.
 • Lättinstallerad.
 • Reversibel, d.v.s. har möjlighet att användas som luftkonditionering på sommaren.
 • Möjlighet att använda som avfuktare.
 • Perfekt alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem.
 • Bra livslängd vid korrekt installation.
 • Låg totalkostnad.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
 • Det finns även fortfarande kvar på marknaden så kallade konverterade värmepumpar – d.v.s. värmepumpar som är byggda för exempelvis köldmedia R-22 (i Sverige förbjudet i nyinstallation) och som konverterats till annat godkänt köldmedia (till exempel R 407c eller R 417a) i Sverige.

Allmänt

 • På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer.
 • Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott.
 • Vanligaste köldmedia idag är R 410a.
 • Tillståndsplikt i vissa kommuner.